Zierschotter verschiedene Materialien

Basalt Schotter 2-5mm

Größe: Basalt Schotter 2-5mm
Maße: 2-5mm
Produkt Nr.: 7100

Basalt Schotter 11-16mm

Größe: Basalt Schotter 11-16mm
Maße: 11-16mm
Produkt Nr.: 7102

Basalt Schotter 16/32
Größe: Basalt Schotter 16/32
Maße: 16-32mm
Produkt Nr.: 7104
Basalt Schotter 32/56
Größe: Basalt Schotter 32/56
Maße: 32-56
Produkt Nr.: 7106
Dolomit Schotter 60/90
Größe: Dolomit Schotter 60/90
Maße: 60-90mm
Produkt Nr.: 7086
Gneis Schotter 16/32
Größe: Gneis Schotter 16/32
Maße: 16-32mm
Produkt Nr.: 7010
Rindengneis Schotter 32/63
Größe: Rindengneis Schotter 32/63
Maße: 32-63mm
Produkt Nr.: 7011
Granit Schotter 60/120 grau bunt
Größe: Granit Schotter grau bunt 60/120
Maße: 60-120mm
Produkt Nr.: 7020
Granit Schotter 11/16 grau
Größe: Granit Schotter 11/16 grau
Maße: 11-16mm
Produkt Nr.: 7051
Granit Schotter 16/32 grau
Größe: Granit Schotter 16/32 grau
Maße: 16-32mm
Produkt Nr.: 7052
Granit Schotter 32/56 grau

Größe: Granit Schotter 32/56 grau
Maße: 32-56mm
Produkt Nr.: 7053

Granit Schotter 60/90 grau

Größe: Granit Schotter 60/90 grau
Maße: 60-90mm
Produkt Nr.: 7054

Granit Schotter 16/32 grau braun

Größe: Granit Schotter 16/32 grau braun
Maße: 16-32mm
Produkt Nr.: 7062

Granit Schotter 16/32 rot

Größe: Granit Schotter 16/32 rot
Maße: 32-56mm
Produkt Nr.: 7072

Muschelkalk Schotter 32/56

Größe: Muschelkalk Schotter 32/56
Maße: 32-56mm
Produkt Nr.: 7092

Muschelkalk Schotter 60/150

Größe: Muschelkalk Schotter 60/150
Maße: 60-150mm
Produkt Nr.: 7210

Schiefersplitt GaLa 4/7

Größe: Schiefersplitt GaLa 4/7
Maße: 4-7mm
Produkt Nr.: 7150

Allgäuer Schrattenkalk 12-45

Größe: Allgäuer Schrattenkalk 12/45
Maße: 12-45mm
Produkt Nr.: 7000

Allgäuer Schrattenkalk 45-80

Größe: Allgäuer Schrattenkalk 45/80
Maße: 45-80mm
Produkt Nr.: 7002

Allgäuer Schrattenkalk 80/150

Größe: Allgäuer Schrrattenkalk 80/150
Maße: 80-150mm
Produkt Nr.: 7004

Unkraut- und Steinvlies

Größe: Unkraut- und Steinvlies
Maße: 1m oder 2m breit
Produkt Nr.: 8250+8251